Käyttöehdot

Päivitetty 5.4.2024

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Sopimus”) sovelletaan Asiakkaan ja React & Share Oy:n, y-tunnus 2726694-1, osoite Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki (jäljempänä ”Toimittaja”) välillä Toimittajan kehittämän ja tarjoaman React & Share ja/tai Askem palaute- ja analytiikkapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Tässä Sopimuksessa viitataan Asiakkaaseen ja Toimittajaen yhdessä ”Osapuolina” ja erikseen ”Osapuolena”.

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET JA YMMÄRRÄT NÄMÄ EHDOT. REKISTERÖITYMÄLLÄ PALVELUUN JA/TAI PAINAMALLA ”HYVÄKSYN” PAINIKETTA TAI MUUTOIN SITOUTUMALLA TÄHÄN SOPIMUKSEEN VAHVISTAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT ALLA KUVATUT EHDOT SEKÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN JA VAKUUTAT, ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET SITOA ASIAKAS TÄHÄN SOPIMUKSEEN. JOS ET HYVÄKSY TAI YMMÄRRÄ TÄTÄ SOPIMUSTA, OLE HYVÄ ÄLÄKÄ KÄYTÄ PALVELUA.

Tähän Sopimukseen kuuluu olennaisena osana kaikki tässä Sopimuksessa viitatut liitteet. Tämän Sopimuksen lisäksi sitoudut noudattamaan täydentäviä käytäntöjä, menettelytapoja tai käyttöä koskevia sääntöjä, kuten mahdollisia käyttörajoituksia, joita voidaan ajoittain julkaista Palvelussa ja joista jokainen sisällytetään tähän Sopimukseen siihen viittaamalla. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Toimittajan Asiakkaalle toimittamiin Palveluihin siltä osin kuin Osapuolten välillä ei ole kirjallisesti toisin sovittu.

1. Määritelmät

1.1 Tässä Sopimuksessa seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan:

1.1.1 ”Asiakkaalla” sitä yritystä tai yhteisöä, joka tämän Sopimuksen hyväksymällä rekisteröityy käyttämään Palvelua;

1.1.2 ”Asiakasdatalla” kaikkea Asiakkaan internetsivuilta kerättyä tai tallennettua tietoa, jota Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle tarvitaan, ja se voi sisältää henkilötietoja.

1.1.3 ”Immateriaalioikeuksilla” kaikkia immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet sekä menetelmät, prosessit ja keksinnöt sekä muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät immateriaalioikeudet sekä tällaisten oikeuksien ja kaikkien vastaavien oikeuksien uusimista tai laajentamista (tai oikeudet hakea) koskevat hakemukset;

1.1.4 ”Konserniyhtiöllä” mitä tahansa yritystä tai muuta yhteisöä, joko oikeudellisesti tai tosiasiallisesti, joka suoraan tai välillisesti omistaa, on omistuksessa tai on yhteisomistuksessa tämän Sopimuksen Osapuolen kanssa siltä osin kuin se omistaa vähintään viisikymmentä prosenttia (50%) yhteisön osakkeista tai osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai muusta määräysvallasta ja kaikkia luonnollisia henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka tosiasiallisesti käyttävät määräysvaltaa tämän Sopimuksen Osapuolessa taikka ovat Osapuolen määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.

1.1.5 ”Käyttäjällä” Asiakkaan nimeämiä Asiakkaan ja Konserniyhtiöiden palveluksessa olevia tai muita Asiakkaan nimeämiä henkilöitä, joille Asiakas antanut valtuudet Palvelun käyttöön; ja

1.1.6”Palvelulla” Toimittajan kehittämää ja tarjoamaa palaute- ja analytiikkapalvelua sellaisessa muodossa kuin sitä kulloinkin tarjotaan.  

2. Käyttöoikeus

2.1 Rekisteröitymällä Palveluun Toimittaja antaa Asiakkaalle ja tämän nimeämille, Asiakkaan palveluksessa oleville henkilöille tai muille Asiakkaan valtuuttamille henkilöille (jäljempänä ”Käyttäjät” tai ”Käyttäjä”) tässä Sopimuksessa kuvatuin ehdoin ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman oikeuden käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloajan sellaisena kuin Palvelu kulloinkin on Toimittajan toimesta saatavilla. Palvelun laajuus ja sisältö on määritelty tarkemmin tilausvahvistuksessa tai muutoin Palvelun sisällä. Asiakkaalla on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain sovitun laajuisena ja vain omassa liiketoiminnassaan.

2.2 Tämän Sopimuksen allekirjoittanut tai muutoin hyväksynyt henkilö vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat valtuudet sitoa Asiakas tähän Sopimukseen.

2.3 Palveluun kuuluvien ominaisuuksien käyttö edellyttää API-avainta (“API-avain”). Palveluun kuuluvan analytiikkatyökalun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa (”Käyttäjätunnukset”). Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia kullekin Käyttäjälle. Palvelun Käyttäjiä voidaan Palvelun vaihtaa tai lisätä Palvelussa kesken sopimuskauden.

2.4 Asiakkaalla ja Käyttäjillä on velvollisuus pitää salassa saamansa Käyttäjätunnukset ja muut tunnukset. Asiakas vastaa kaikesta sille toimitetuilla Käyttäjätunnuksilla tapahtuvasta Palvelun käytöstä, ja siitä, että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa tätä Sopimusta sekä voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle välittömästi, mikäli Palvelua on käytetty luvattomasti tai mikäli Käyttäjätunnukset ovat joutuneet kolmansien tietoon.

2.5 Asiakkaan vastuulla on hankkia ja ylläpitää kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämiä laitteita, ohjelmistoja ja tietoliikenneyhteyksiä.

3. Muutokset palveluun

Toimittaja kehittää jatkuvasti Palvelua ja sen ominaisuuksia ja tarjoaa Palvelun ja sen sisällön sellaisena kuin se kulloinkin on saatavilla. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun toiminnallisuuksia ja sisältöä ilman Asiakkaan erillistä hyväksyntää. Tätä Sopimusta sovelletaan automaattisesti kaikkiin Palvelun päivityksiin, parannuksiin ja muutoksiin. 

4. Käyttörajoitukset

4.1 Asiakas saa vain tämän Sopimuksen mukaisen rajatun käyttöoikeuden Palveluun.  Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin siirtää oikeuksiaan Palveluun kolmansille osapuolille muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaisesti.

4.2 Asiakas ei myöskään saa: 

(i) keskeyttää tai yrittää keskeyttää Palvelun tai sen osan toimintaa;

(ii) kopioida, muokata, levittää, saattaa yleisön saataviin, vuokrata, alisensoida tai muutoin käyttää Palvelua tai jotakin Palvelun osaa tai sisältöä tavalla, jota ei ole tässä Sopimuksessa nimenomaisesti sallittu;

(iii) takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai muuten yrittää purkaa Palveluun liittyvän ohjelmiston lähdekoodia tai käyttää Palvelua tai mitään sen osaa jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi;

(iv) kiertää mitään Palvelun tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa; tai

(v) käyttää Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin.   

4.3 Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, mikäli Asiakas rikkoo tämän kohdan 4 ehtoja.

5. Asiakasdata

5.1 Oikeudet Asiakasdataan ja Asiakasdatan käyttö

5.1.1 Asiakasdatalla tarkoitetaan kaikkea Asiakkaan internetsivuilta kerättyä tai tallennettua tietoa, mitä Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle tarvitaan, ja se voi sisältää henkilötietoja (jäljempänä ”Asiakasdata”). Toimittaja käsittelee tällaisia henkilötietoja Asiakkaan lukuun ja yksinomaan tämän Sopimuksen liitteenä olen tietojenkäsittelysopimuksen (”Tietojenkäsittelysopimus”) ehtojen sekä Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.

5.1.2 Kaikki Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle.

5.1.3 Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakasdataa Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.

5.1.4 Tallennettua Asiakasdataa käytetään ainoastaan Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle. Asiakasdataa ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tästä ole Asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

5.1.5 Toimittajalla on lisäksi oikeus laatia ja käyttää anonymisoitua käyttödataa ja tilastodataa Asiakasdatasta markkinointitarkoituksiin.

5.1.6 Asiakas vastaa Asiakasdatan laillisuudesta ja siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet Asiakasdatan käyttöön. 

5.2 Asiakasdatan säilyttäminen 
Asiakasdataa säilytetään tietokannoissa Microsoftin ja/tai Amazon Web Services:in ylläpitämissä palvelimilla, jotka sijaitsevat EU-alueella. Kannoissa on roolipohjainen käyttäjätunnukseen ja salasanaan pohjautuva tunnistautuminen. Tietokantaan pääsevät käsiksi Toimittajan kehittäjät. Toimittaja ei kuitenkaan takaa varmuuskopioinnin toimivuutta tai varmuuskopioiden saatavuutta.

5.3 Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Siltä osin kuin Asiakasdata sisältää henkilötietoja, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa tietojenkäsittelysopimusta, jonka sisältö on määritelty tarkemmin näiden Käyttöehtojen liitteessä A (”Tietojenkäsittelysopimus”).  

6. IMMATERIAALIOIKEUDET

6.1Palvelun ja kaikki Toimittajan tuotoksiin sisältyvät Immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Toimittajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille.

6.2 Toimittaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältämään tai Toimittajan tuottamaan materiaaliin. Toimittaja myöntää Asiakkaalle maksuttoman, rajatun ja siirtokelvottoman oikeuden kyseisen materiaalin käyttämiseen. Asiakas saa oikeuden käyttää omassa sisäisessä toiminnassaan Palveluita ja niiden tuloksia, jotka on toimitettu Asiakkaalle.    

7. PALVELUN HINTA JA KUSTANNUKSET

7.1 Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen Palvelun käyttöoikeusmaksun suorittaminen on edellytyksenä sille, että Asiakas on oikeutettu käyttämään Palvelua tässä Sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai muutoin Palvelun sisällä sovitun ajan ja sovitussa laajuudessa.  Kaikki hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. 

7.2 Asiakas sitoutuu maksamaan Toimittajalle Palvelun käytöstä hinnaston mukaiset maksut Palvelun sisällä kuvattujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei Palvelussa toisin ole sovittu, käyttöoikeusmaksut laskutetaan jokaisen käynnissä olevan sopimuskauden alkaessa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyneiden maksujen korko on 8%.

7.3 Palvelun käytön lopettaminen tai Sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden ei oikeuta Asiakasta maksunpalautukseen jo maksettujen käyttöoikeusmaksujen osalta.

7.4 Toimittajalla on oikeus muuttaa soveltuvia käyttöoikeusmaksuja aika ajoin. Hinnoittelun muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolmea (3) kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnoittelun muutosta, on Asiakkaalla oikeus päättää tämä Sopimus hintamuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen suunnitellun hintamuutoksen astumista voimaan. Mitään muutoksia Toimittajan hinnastossa ei sovelleta Asiakkaan jo maksamiin käynnissä oleviin sopimuskausiin, vaan hintamuutoksia sovelletaan uusittuihin käynnissä oleviin sopimuskausiin. Mikäli Asiakas ei toimita irtisanomisilmoitusta yllä kuvatusti, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen Hinnaston muutokset.

8. PALVELUN SAATAVUUS

8.1 Palvelu ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisenaan”. Toimittaja ei myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta Palvelulle tai sen laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen.

8.2 Palvelu on käytettävissä Toimittajan palvelimella. Toimittaja pyrkii tarjoamaan Palvelun käytettäväksi ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Toimittaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syiden, kuten huoltokatkojen vuoksi. Pidemmistä huoltokatkoista pyritään ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen. 

9. VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET

9.1 Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja siitä, ettei Palvelun käyttö loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole tämän Sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä Toimittajalle, Toimittajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Toimittajalle tai kolmannelle tätä ehtoa rikkomalla aiheuttamansa vahingon.

9.2 Asiakas hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Toimittaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä tai toimittamisesta seuranneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi asiakkuuden menetystä, saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä. Nimenomaisesti todetaan myös, että Toimittaja ei vastaa Palvelun käytön perusteella tehtyjen ratkaisujen virheistä, puutteista tai Palvelun käyttöönotosta johtuvista suorituskyvyn alentumisesta.

9.3 Toimittaja ei ole vastuussa Asiakasdatan tai muun Asiakkaan Toimittajalle toimittamien tietojen varmuuskopioinnista. Sovellettavan lainsäädännön asettamissa rajoissa Toimittaja ei takaa, että Asiakasdata on suojattu kolmansien osapuolten aiheuttamien häviämisten, väärinkäytösten tai muutosten osalta. Sovellettavan lainsäädännön asettamissa rajoissa Toimittaja ei myöskään vastaa Asiakasdatan mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä eikä niiden seurauksena Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista.

9.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä saatavuutta eikä Toimittaja ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle mahdollisia Palvelun käyttökatkoksia.

9.5 Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, ja jonka seurauksia Osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.  Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle Osapuolelle.

9.6 Toimittajan korvausvastuu on kaikissa tapauksissa rajattu enintään summaan, joka vastaa Asiakkaan kulloinkin voimassaolevan sopimuskauden osalta maksamaa Palvelun käyttömaksua. Vahingonkorvausta koskeva vaatimus on esitettävä kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on saanut tiedon tai sen olisi pitänyt saada tieto vahingonkorvausvaatimuksen perusteesta.

9.7 Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.  

10. SOPIMUKSEN KESTOAIKA JA IRTISANOMINEN

10.1 Tämä Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas sen ensin hyväksyy.

10.2 Ellei toisin ole sovittu, tämä Sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Mikäli Osapuoli ei kirjallisesti irtisano Palvelua tai sen osaa päättymään viimeistään kolmeakymmentä (30) päivää ennen kunkin sopimuskauden päättymistä, jatkuu Sopimus ja sen mukaiset Palvelut automaattisesti uuden kahdentoista (12) kuukauden sopimuskauden. Tässä kuvattua käynnissä olevaa sopimuskautta sovelletaan automaattisesti myös mihin tahansa Palvelun lisäominaisuuksiin, joita Asiakas mahdollisesti tilaa käyttöönsä käynnissä olevan sopimuskauden aikana.

10.3 Toimittajalla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, jos Asiakas:

(i) olennaisesti rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja eikä viidentoista (15) päivän kuluessa Toimittajan kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan; tai
(ii) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa tämän Sopimuksen mukaiset maksunsa.

10.4 Mikäli Toimittaja irtisanoo Sopimuksen Asiakkaan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, Asiakas sitoutuu maksamaan voimassaolevan sopimuskaudesta maksamatta olevat Palvelun käyttömaksut eikä Toimittaja ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tämän mahdollisesti jo maksamia käyttömaksuja.

10.5 Kohtuullisen ajan kuluessa Sopimuksen päättymisestä Toimittaja joko tuhoaa tai anonymisoi Asiakasdatan (mukaan lukien Asiakasdataan mahdollisesti sisältyvät henkilötiedot). Erikseen niin sovittaessa Toimittaja voi harkintansa mukaan myötävaikuttaa siihen, että Asiakasdata saadaan palautettua Asiakkaalle Asiakkaan kustannuksella. Edellä sanotusta huolimatta Toimittajalla on oikeus säilyttää jäljennökset Asiakasdatasta lain tai asetusten niin edellyttäessä eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuhota jäljennöksiä henkilötiedoista varmuuskopiointipalvelimiltaan ennen kuin kyseiset varmuuskopiot on aikataulutettu tuhottaviksi.

11. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

11.1 TOsapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki saamansa Osapuolen luottamukselliset tiedot ja käyttämään tällaista luottamuksellista tietoa vain Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolilla on oikeus:

(i) kopioida Osapuolen luottamuksellista tietoa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä sovittua tarkoitusta varten; ja

(ii) luovuttaa tai paljastaa Osapuolen luottamuksellista tietoa vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on tarve saada ko. luottamuksellista tietoa käytettäväksi Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

11.2 Osapuolen luottamukselliseksi tiedoksi ei katsota aineistoa tai tietoa,

(i) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista ilman, että Osapuoli on rikkonut salassapitovelvoitettaan; tai

(ii) jonka Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai

(iii) joka oli Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta Osapuolelta; tai

(iv) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai

(v) jonka Osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen taikka oikeuden päätöksen perusteella.

11.3 Tämä sovittu salassapitovelvoite jää voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

12. MUUT EHDOT

12.1 Referenssioikeus
Toimittaja saa ainoastaan asiakkaan erikseen antamalla suostumuksella mainita markkinointi- ja myyntimateriaaleissaan, että Asiakas on Toimittajan asiakas ja käyttää markkinointi- ja myyntimateriaaleissaan Asiakkaan logoa. Ennen 31.3.2021 hyväksyttyjen sopimuksien referenssioikeudet pysyvät ennallaan.

12.2 Sopimuksen siirtäminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta taikka siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Edellä sanottu ei kuitenkaan estä Osapuolta siirtämästä Sopimukseen perustuvia saataviaan kolmannelle osapuolelle. Tämän lisäksi Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimus tai siihen perustuvat oikeutensa tai velvoitteensa Asiakkaalle annettavan kirjallisen ilmoituksen jälkeen sen Konserniyhtiölle tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Toimittajan Sopimukseen liittyvä liiketoiminta on siirtynyt.

12.3 Muutokset

Toimittajalla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle sähköpostitse ja toimittamalla päivitetyt ehdot Asiakkaan saataville Toimittajan internetsivulla. Jatkamalla Palvelun käyttöä Asiakas sitoutuu päivitettyihin ehtoihin seuraavan alkavan sopimuskauden alusta.

12.4 Koko sopimus

Tämä Sopimus ja sen liitteet muodostavat koko sopimuksen Osapuolten välillä tässä sovittuja asioita koskien, ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmat Osapuolten välillä käydyt keskustelut ja kirjeenvaihdon. Tämän Sopimuksen ja muiden liitteiden mahdollisesti sisältämien ristiriitojen ilmentyessä on tämä Sopimuksen mukainen sanamuoto etusijalla.  

12.5 Osittainen pätemättömyys

Mikäli jokin Sopimuksen kohta katsotaan pätemättömäksi, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

13.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

13.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät pääse asiasta sovintoon, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.

LIITTEET 
Liite A - Tietojenkäsittelysopimus


TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS
(Käyttöehtojen liite A)

Tämän tietojenkäsittelysopimuksen (jäljempänä “Tietojenkäsittelysopimus”) tarkoituksena on sopia React & Share Oy:n (Y-tunnus: 2726694-1, jäljempänä ”Käsittelijä” tai ”Toimittaja”) ja alla tarkoitetun Sopimuksen allekirjoittaneen asiakkaan (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä” tai ”Asiakas”) välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Tätä Tietojenkäsittelysopimusta sovelletaan, kun Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun  React & Share ja/tai Askem palaute- ja analytiikkapalvelua (jäljempänä ”Palvelu”) koskevan käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) perusteella.

Mikäli tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ja Sopimuksen välillä on ristiriitoja, sovelletaan tämän Tietojenkäsittelysopimuksen määräyksiä.

1. TAUSTA JA TARKOITUS

1.1 Toimittaja käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun. Toimittaja toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena henkilötietojen käsittelijänä ja Asiakas rekisterinpitäjänä.

1.2 Tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa ”henkilötiedoilla”, ”käsittelijällä”, ”käsittelyllä” ja ”rekisterinpitäjällä” on tietosuojalainsäädännössä niille annetut merkityssisällöt.

1.3 Tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) ja muita soveltuvia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten kulloinkin voimassaolevia pakottavia määräyksiä ja ohjeita.

2. TIETOSUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

2.1 Käsittelyn kohde ja käsittelyn luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät on kuvattu tämän Tietojenkäsittelysopimuksen liitteessä (Liite 1: Seloste käsittelytoimista).

2.2 Asiakkaalla on oikeus antaa henkilötietojen käsittelyä koskevia kirjallisia ohjeita. Ellei osapuolten kesken erikseen kirjallisesti toisin sovita, tämän Tietojenkäsittelysopimuksen sovitaan muodostavan Asiakkaan kirjalliset ohjeet kokonaisuudessaan, ja Asiakkaan katsotaan ohjeistaneen Toimittajan käsittelemään henkilötietoja tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti ja Liitteessä 1 kuvatulla tavalla. 

3. REKISTERINPITÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1 Asiakas toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena Rekisterinpitäjänä. Asiakas sitoutuu varmistamaan noudattavansa kaikkia tietosuojalainsäädännön mukaisia rekisterinpitäjän velvollisuuksia.

3.2 Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että:

3.2.1 Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötietoja Käsittelijälle Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti;

3.2.2 henkilötietojen käsittelylle on tietosuojalainsäädännön mukainen laillinen peruste;

3.2.3 henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus on määritelty ennen käsittelyn aloittamista;

3.2.4 henkilötiedot ovat täsmällisiä ja virheettömiä sekä asianmukaisia, olennaisia ja ne on rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään, ja epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä;

3.2.5 Asiakkaan antamat käsittelyä koskevat ohjeet ovat tietosuojalainsäädännön mukaisia ja Asiakas on vastuussa ohjeiden laillisuudesta, ylläpidosta ja saatavuudesta;

3.2.6 Asiakkaan puolesta henkilötietoja pyytävällä taholla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin;

3.2.7 henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta;

3.2.8 vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei käsitellä, vaan ne tuhotaan asianmukaisella tavalla, ellei sovellettava lainsäädäntä edellytä henkilötietojen säilyttämistä; ja  

3.2.9rekisteröidyillä on mahdollisuus saada kaikki käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

4. KÄSITTELIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1 Toimittaja toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän Tietojenkäsittelysopimuksen sekä Rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. 

4.2 Toimittaja tekee asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistäkseen henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen, muutoksen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen.

4.3 Toimittaja ei käsittele henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin Sopimuksen ehtojen ja tarkoituksen täyttämistä varten.

4.4 Toimittaja varmistaa, että sen lukuun toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa sovitussa ja Sopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa.

4.5 Toimittaja auttaa mahdollisuuksien mukaan, huomioon ottaen käsittelytoimen luonne, asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä Asiakasta täyttämään Rekisterinpitäjän rekisteröityjen oikeuksia koskevat tietosuojalainsäädännön mukaiset velvollisuudet ja ilmoittaa Asiakkaalle rekisteröidyiltä saamansa oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt. 

4.6 Toimittaja toimittaa mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle tiedot, jotka ovat tarpeen Rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii Rekisterinpitäjän tai muun Rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit. Asiakkaalla on näin ollen on oikeus, omalla kustannuksellaan, tarkastaa tähän Tietojenkäsittelysopimukseen liittyen Toimittajan pääkonttori ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä dokumentaatio ilmoittamalla asiasta Toimittajalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen, minkä jälkeen auditoinnin laajuudesta ja ajankohdasta sovitaan osapuolten kesken. Tarkastuksen tulee tapahtua Toimittajan normaalina toimistotyöaikana eikä se saa aiheuttaa haittaa Toimittajan toiminnalle. Tarkastus ei saa johtaa Toimittajan salassapitoa koskevien velvoitteiden rikkomiseen suhteessa kolmansiin osapuoliin tai vaarantaa sen tietoturvaa. Toimittajalla on oikeus hyväksyä tarkastuksen suorittava taho ja kyseisen tahon on allekirjoitettava Toimittajan salassapitositoumus ennen tarkastusta.

4.7 Toimittaja auttaa Asiakasta varmistamaan, että tietosuojalainsäädännössä säädettyjä, henkilötietojen käsittelyn turvallisuuteen, tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen ja tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin liittyviä velvollisuuksia noudatetaan, ottaen huomioon Toimittajan käsittelyn luonteen ja Toimittajan saatavilla olevat tiedot.

4.8 Sopimuksen mukaisten Palveluiden tarjoamisen päätyttyä Toimittaja poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot Asiakkaalle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset niistä Käyttöehdoissa sovitun mukaisesti. Toimittajalla on kuitenkin oikeus säilyttää jäljennökset henkilötiedoista, mikäli niiden säilyttäminen on Toimittajaa sitovan lainsäädännön perusteella pakollista. 

4.9 Asiakkaan on viipymättä Toimittajan pyynnöstä kustannuksellaan toimitettava kaikki tarvittavat tiedot ja muutoinkin avustettava Toimittajaa siinä määrin kuin se tässä kohdassa 4 Toimittajalle asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi on tarpeen.

4.10 Toimittajalla on oikeus veloittaa tämä kohdan 4 mukaisten velvoitteiden täyttämisestä aiheutuneet työ- ja muut kustannukset voimassa olevan yleisen hinnastonsa mukaisesti.

5. HENKILÖTIETOJEN SIJAINTI

5.1 Toimittajalla on oikeus Palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittajalla on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa saada Toimittajalta tiedot henkilötietojen käsittelyn sijainnista.

5.2 Milloin henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kumpikin osapuoli varmistaa osaltaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä.

6. HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEVÄT KOLMANNET OSAPUOLET

6.1 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia alihankkijoinaan henkilötietojen käsittelyssä. Kyseisiin kolmansiin osapuoliin sovelletaan tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa sovittuja tietosuojavelvoitteita. Toimittajan Sopimuksen ja tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti käyttämät alihankkijat, jotka osallistuvat Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn, toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä Asiakkaan puolesta ja lukuun.

6.2 Asiakas suostuu siihen, että Toimittaja käyttää Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen Liitteessä 1 listattuja kolmansia osapuolia alihankkijoinaan henkilötietojen käsittelyssä. 

6.3 Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli se aikoo lisätä tai vaihtaa muita kuin Liitteessä 1 listattuja alihankkijoita. Asiakkaalla on mahdollisuus vastustaa tällaista muutosta ja irtisanoa tämä Tietojenkäsittelysopimus sekä Sopimus Sopimuksen mukaisesti ilmoittamalla siitä Toimittaja:lle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Toimittaja:n ilmoituksesta. Sopimuksen nojalla suoritettuja maksuja ei palauteta. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta, on Toimittajalla oikeus käyttää ilmoituksessa mainittuja alihankkijoita.

7. TIETOTURVA

7.1 Toimittaja dokumentoi ja ilmoittaa Asiakkaalle kaikista henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivästystä siitä, kun ne tulevat sen tietoon. Ilmoituksessa Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tiedot, jotka ovat välttämättömiä Asiakkaan oman ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi, siltä osin kuin ne ovat Toimittajan hallussa ja tiedossa. 

7.2 Ellei Toimittajaa velvoittavasta lainsäädännöstä muuta johdu, edellä kohdassa 7.1 tarkoitettu ilmoitus sisältää vähintään seuraavat tiedot:

(i) kuvaus tietoturvaloukkauksesta, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät; 

(ii) tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot tai muu yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;

(iii) kuvaus tietoturvaloukkauksen todennäköisistä seurauksista; sekä 

(iv) kuvaus ehdotetuista tai tietoturvaloukkauksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä sekä tarvittaessa mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 

Siltä osin kuin tietoja ei ole mahdollista toimittaa samanaikaisesti, ne voidaan toimittaa vaiheittain ilman aiheetonta viivytystä.

7.3 Toimittajalla on oikeus itsenäisesti ryhtyä tarvittaviin toimiin henkilötietojen turvaamiseksi ja tietoturvaloukkauksen vaikutusten minimoimiseksi.

7.4 Asiakkaan on ilmoitettava Toimittajalle viipymättä kaikista sen tietoon tulleista tietoturvaloukkauksista, jotka saattavat koskea Toimittajan Asiakkaan puolesta käsittelemiä henkilötietoja. Asiakkaan on toimitettava viipymättä Toimittajan pyynnöstä kaikki tietoturvaloukkauksen johdosta Toimittajan tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ja tietosuojalainsääntelyn mukaisten velvoitteidensa toteuttamiseksi tarvitsemat tiedot.

8. KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

8.1 Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan tietosuojalainsääntelyn rikkomisensa johdosta valvontaviranomaisen sille määräämistä hallinnollisista sakoista tai toimivaltaisen tuomioistuimen oikaisemista vahingonkorvauksista. Mikäli osapuoli on tietosuoja-asetuksen 82(4) artiklan nojalla maksanut täyden korvauksen aiheutuneista vahingoista, on tällä osapuolella oikeus periä toiselta sopimuspuolelta sen vastuuta aiheutuneesta vahingosta vastaava osuus korvauksesta.

8.2 Muilta osin tähän Tietojenkäsittelysopimukseen sovelletaan korvausvelvollisuutta ja vastuunrajoituksia koskevia Käyttöehtojen kohdan 8 mukaisia ehtoja.

9. MUUT EHDOT
9.1 Siltä osin kuin tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa ei nimenomaisesti muuta ole sovittu, ja tietosuojalainsääntelyn sallimissa rajoissa, tähän Tietojenkäsittelysopimukseen sovelletaan Käyttöehtojen ja Sopimuksen yleisiä ehtoja.


LIITE 1: Seloste käsittelytoimista
Käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus
Käsittelyn kohde ja käsittelyn luonne ja tarkoitus on kuvattu SopimuksessaKäsittelijä käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta toteuttaakseen Palveluita Sopimuksessa määritellyllä tavalla. 
Henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät 
Käsittelijän käsittelemät henkilötiedot voivat sisältää:
Henkilötietoja, jotka koskevat Asiakkaan verkkosivuilla vierailevia henkilöitä
Henkilötiedot saattavat sisältää IP-osoitteita.
Asiakkaan käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeet
Sopimuksen allekirjoitushetkellä Rekisterinpitäjän antama ohjeistus Käsittelijälle on käsitellä henkilötietoja ainoastaan Sopimuksen mukaisten Palveluiden tuottamiseksi Asiakkaalle ja tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Hyväksytyt alihankkijat:
Alihankkija
Henkilötietojen sijainti
Kuvaus
Omen Solutions (Y-tunnus: 2635246-9)
Suomi
Palvelun kehitys
Hardhat Oy (Y-tunnus: 3290634-1)
Suomi
Asiakaspalvelu
Montel Intergalactic Oy(Y-tunnus: 2784357-7)
Suomi
Palvelun kehitys
Amazon Web Services EMEA SARL
Irlanti
Pilvi-infrastruktuuri